Algemene voorwaarden

 • Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op arrangementen van Hengelsport Kruidenier en op alle overeenkomsten tussen Hengelsport Kruidenier en opdrachtgever.
 • Artikel 2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Artikel 3 Eventuele inkoop- en/of andere leveringsvoorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Artikel 4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Hengelsport Kruidenier en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 • Artikel 5 Hengelsport kruidenier heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking op de site of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 • Artikel 6 Alle rechten op de inhoud van de internetsite met de domeinnaam https://www.hengelsport-kruidenier.com/ en https://www.hengelsport-kruidenier.com/berusten bij Hengelsport Kruidenier.
 • Artikel 7 Gebruiker mag de inhoud van Hengelsport Hennie Kruidenier  slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.
 • Artikel 8                                                                                                                                          Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit Hengelsport Kruidenier op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderzins openbaar te maken.
 • Artikel 9 De verwerking van de gegevens op Hengelsport Kruidenier en de totstandkoming van Hengelsport Kruidenier is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Hengelsport Kruidenier noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op Hengelsport Kruidenier is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Hengelsport Kruidenier c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van Hengelsport Kruidenier aangeboden informatie.
 • Artikel 10 Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.
 • Artikel 11 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de diensten gebruik maakt. Artikel 12 Diensten: een door Hengelsport Kruidenier aangeboden dienst.
 • Artikel 13 Alle aanbiedingen van Hengelsport Kruidenier zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Hengelsport Kruidenier heeft het recht om zonder opgave van redenen reserveringen niet te accepteren ofwel advertenties of banners niet te plaatsen.
 • Artikel 14 De overeenkomst met Hengelsport Kruidenier komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever per post, telefax, e-mail of via https://www.hengelsport-kruidenier.com/ een opdracht heeft gegeven en www.hengelsport-kruidenier.com deze heeft aanvaard door middel van een schriftelijke bevestiging per e-mail. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen. Voor de verwerking van aanvullingen en/of wijzigingen kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 • Artikel 15 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en kunnen tevens worden opgevraagd bij Hengelsport Kruidenier. Artikel 16 Hengelsport Kruidenier brengt de door opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur. De facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.Hengelsport Kruidenier zal na ontvangst van de betaling de reserveringen definitief maken. Indien er geen betalingsverplichting bestaat zal de reservering definitief zijn wanneer dit schriftelijk of per e-mail bevestigd is.
 • Artikel 17 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom die in rekening is gebracht aan opdrachtgever.
 • Artikel 18 Hengelsport Kruidenier behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien.Hengelsport Kruidenier zal een dergelijke tariefherziening minstens veertien (14) dagen van tevoren op www.hengelsport-kruidenier.com bekend maken. Indien opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende veertien (14) dagen na bekendmaking op bovengenoemde websites het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien opdrachtgever de overeenkomst niet binnen genoemde periode van veertien (14) dagen heeft beëindigd, wordt opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan.
 • Artikel 19 Hengelsport Kruidenier is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens HengelsportKruidenier  bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat Hengelsport Kruidenier tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.
 • Artikel 20 Opdrachtgever verstrekt aan Hengelsport Kruidenier alle noodzakelijke informatie waarvan opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor Hengelsport Kruidenier voor een correcte uitvoering van de verplichtingen harerzijds die voortvloeien uit een overeenkomst voor het reserveren van een dienst van de opdrachtgever of het plaatsen van advertenties of banners.
 • Artikel 21 Materiaal ten behoeve van plaatsing van advertenties of banners dient door opdrachtgever te worden aangeleverd bij Hengelsport Kruidenier.
 • Artikel 22 De totale aansprakelijkheid van Hengelsport Kruidenier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die opdrachtgever aan Hengelsport Kruidenier verschuldigd is onder de overeenkomst.Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • Artikel 23 De aansprakelijkheid van Hengelsport Kruidenier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
 • Artikel 24 Hengelsport Kruidenier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van www.hengelsport-kruidenier.com en/of de diensten door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance- problemen. Opdrachtgever vrijwaart Hengelsport Kruidenier voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die opdrachtgever op de site heeft geplaatst.
 • Artikel 25 Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste dertig (30) dagen toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.
 • Artikel 26 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • Artikel 27 Hengelsport Kruidenier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigd indien opdrachtgever al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Hengelsport Kruidenier zal wegens deze beëindiging nimmermeer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • Artikel 28 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Hengelsport Kruidenier ten aanzien van die prestaties in verzuim is.Bedragen die Hengelsport Kruidenier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Artikel 29 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Hengelsport Kruidenier.
 • Artikel 30 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reed ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 • Artikel 31 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van opdrachtgever, blijven berusten bij Hengelsport Kruidenier of haar licentiegevers.
 • Artikel 32 Hengelsport Kruidenier zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door www.hengelsport-kruidenier.com zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Hengelsport Kruidenier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Hengelsport Kruidenier.
 • Artikel 33 Hengelsport Kruidenier is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Hengelsport Kruidenier te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Hengelsport Kruidenier ontstaat.
 • Artikel 34 De overeenkomst tussen Hengelsport Kruidenier en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
 • Artikel 35 De geschillen welke tussen Hengelsport Kruidenier en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Hengelsport Kruidenier met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement te Amsterdam.
 • Artikel 36 Hengelsport Kruidenie is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar www.hengelsport-kruidenier.com voor de gebruiker.
 • Artikel 38 Hengelsport Kruidenier is niet verantwoordelijk voor de inhoud voor de van de op www.hengelsport-kruidenier.com vermelde organisaties, bedrijven c.q. opdrachtgevers.
 • Artikel 39 Hengelsport Kruidenier behoudt zich het recht voor deelname van een organisatie de tekst, die een organisatie wil laten vermelden, in te korten.